Satsingsområder

ProTromsø skal legge til rette for private og offentlige etableringer som skaper økonomiske ringvirkninger og kunnskapsarbeidsplasser. Følgende satsingsområder er etablert:

Omstillings- og energibyen Tromsø

Globale utfordringer som klima, energi, bærekraft og demografi gjør seg gjeldende også i Tromsø. EUs grønne giv retter seg mot flere av disse områdene og er veiledende for Tromsø kommunes satsing på omstilling. Lokalt næringsliv og kunnskapsmiljøene kombinert med lokale fortrinn setter Tromsø i stand til å bidra til nye energiløsninger. Dette kan gi tilgang til nye markeder. 

Entreprenørskap og gründere

Tromsø er et kompetanseknutepunkt i nord med mange ledende fagmiljøer. Dette gir en unik mulighet til verdiskaping. Sterkere kobling mellom kunnskapssektoren og næringsliv vil gi grobunn for mer entreprenørskap. Det vil være viktig å styrke næringsutviklingen gjennom etablering av gode innovasjonsmiljøer i tilknytningen til kunnskapsinstitusjonene. 

Næringsrettet forskning og teknologi

Tromsø har et unikt kompetansegrunnlag gjennom næringsliv og akademia som utvikler teknologi på rom-jord, digitalisering, automatisering og kunstig intelligens. Lokale aktører har potensial til å kunne løse omstillingsutfordringer på områder som blant annet energi, fiskeri og e-helse. Dette vil kunne bidra til nye næringer og arbeidsplasser. Tromsø har som mål å bli et nasjonalt tyngdepunkt for rombasert jordobservasjon. 

Havnæringer og biomarin satsing

Havnæringene er en avgjørende bærebjelke i nord med Tromsø som betydelig aktør. Det er ønskelig med sterkere lokale ringvirkninger innen den blå bioøkonomien gjennom hele verdikjeden fra produksjon til produkt, samt tilstøtende tjenesteytende næringer. Bioteknologi er en viktig motor for grønn omstilling. Gjennom vårt verdensledende kunnskapsmiljø og næringsklynge innen blå bioteknologi kan vi i enda større grad utvikle bærekraftige og sirkulære løsninger og skape ny industri. 

Tromsø som attraktiv vertsby

God vertskapstenkning er viktig for at næringslivet og offentlige institusjoner skal velge Tromsø. En attraktiv, aktiv by med mange tilbud er dessuten avgjørende for bo- og bli-lyst blant unge mennesker, studenter, barnefamilier og alle framtidens arbeidstagere. Vekst og verdiskaping må derfor ses i sammenheng med stedsutvikling og gode tilbud til ungdom. Tromsø er en mangekulturell utadrettet by der urbane tilbud, som kulinariske høydepunkt og kulturliv, kan kombineres med storslåtte natur- og fritidsopplevelser. Byen er en ettertraktet festival- og konferanseby med kompetente lokale tilbydere. God overnattingskapasitet og en av landets største internasjonale flyplasser gir vekstmuligheter innenfor bærekraftig reiseliv.